Γενικές Πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

* 10 από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οικονομική Συμμετοχή

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας υπολογίζεται σε σχέση με τις Πιστωτικές Μονάδες, μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 25€. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κάθε Θεματική Ενότητα (10 ects) κοστολογείται στα 250€ και το σύνολο των διδάκτρων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχεται στις 6.000€. 

 

 

Διάρθρωση Προγράμματος

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

 Α’ Έτος Σπουδών

1ο  Εξάμηνο

2ο  Εξάμηνο

 

Β’ Έτος Σπουδών

3ο  Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

 

Γ’ Έτος Σπουδών

 5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

Δ’ Έτος Σπουδών

7ο  Εξάμηνο

8ο  Εξάμηνο

 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) ΘΕ του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη.

Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 24 Θ.Ε. του προγράμματος.

 

Υποκατηγορίες