Για την απόδειξη χειρισμού η/υ το ΑΣΕΠ προβλέπει ότι βεβαιώνεται μεταξύ άλλων:

«Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ».

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της ΔΗΔ κάνουν εκτενή και ευρεία χρήση υπολογιστών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπως εύλογα προκύπτει από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την απαραίτητη εκπόνηση (περί των 72 κατ’ ελάχιστον) γραπτών εργασιών, με χρήση διαφόρων εφαρμογών πληροφορικής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης χειρισμού η/υ από το ΕΑΠ, ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα τόσο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές όσο και για το ΠΠΣ της ΔΗΔ και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για συνεργασία και τυχόν διευκρινίσεις.

 

Αποδέκτες:

Προς: Πρόεδρο ΑΕΕ ΠΠΣ ΔΗΔ

κ. Ψυχάρη Γιάννη

Κοιν: Κοσμήτορα ΣΚΕ

κ. Αθανάσιο Μιχιώτη