ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κίνητρα για την επιτυχημένη εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στην ελληνική δημόσια διοίκηση


O Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, επιδιώκοντας από τη δική του πλευρά να συμβάλει εμπράκτως στη διαδικασία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα ένα σύνολο προτάσεων, θεμέλιο των οποίων είναι η επιστημονική προσέγγιση του θεσμού της δημόσιας διοίκησης και στόχος τους να αποτελέσουν βελτιωτικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στη δομή και λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.


Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος έχει επιδιώξει τη συμμετοχή του στον σχετικό δημόσιο διάλογο με παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία, στην οποία έχει προτείνει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν αφενός το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό να αναβαθμίσει τα προσόντα και τις ικανότητές του, αφετέρου τον ίδιο το μηχανισμό της δημόσιας διοίκησης να κάνει βήματα προς το μέλλον με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών και να αποκαταστήσει στον μέγιστο βαθμό τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να διατηρεί με τους πολίτες.


Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αφορούν:


Α. Τον εξορθολογισμό των ειδικοτήτων για τις θέσεις Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ), με επανακαθορισμό τους με βάση τα πρότυπα και τη διοικητική κουλτούρα που επιτάσσουν η αμιγώς επιστημονική προσέγγιση και η εποχή. Στον τομέα αυτόν, προτείνεται η θεσμοθέτηση νέου κλάδου ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης και η ένταξη σε αυτόν των πτυχιούχων Δημόσιας Διοίκησης, που είναι ακριβώς τα εξειδικευμένα στελέχη για να εφαρμόσουν στην πράξη σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διακυβέρνησης, με τη χρήση επιστημονικών εργαλείων και τεχνικών.


Ο νέος κλάδος ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, με ρητή αναφορά στα οργανογράμματα των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων, σύμφωνα με τον νόμο 4440/2016.


Β. Η οργανωτική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και η υιοθέτηση των ορθών πρακτικών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ απαιτεί η ακαδημαϊκή εξέλιξη να ταυτιστεί με την ιεραρχική ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η προώθηση στη διοικητική ιεραρχία αποτελεί ισχυρό και αποτελεσματικό κίνητρο για το προσωπικό ώστε να επιδιώκει συνεχή επιμόρφωση και εξειδικευμένη κατάρτιση, που αποτελεί στόχο-κλειδί για τη βελτίωση όλου του μηχανισμού.


Η παρακίνηση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους διαδικασίες μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί με μεταβολή, προς το δικαιότερο και το ορθολογικότερο, της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων κατά τις κρίσεις προϊσταμένων (άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και ν.4369/2016). Για αυτό το ζήτημα, η πρόταση του Συλλόγου είναι να θεσπισθεί ανάλογη μοριοδότηση του πτυχίου της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση των κατόχων του στη διοικητική ιεραρχία, καθώς το επιστημονικό τους αντικείμενο είναι το κατεξοχήν συναφές με το ζητούμενο, που είναι η ορθή άσκηση των καθηκόντων των μάνατζερ-ηγετών του δημόσιου τομέα.


Γ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναβάθμισης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον δημόσιο τομέα, το κράτος, με τον νόμο 4369/16 (άρθρο 46), δύναται «να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το οποίο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management), για τη συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου τομέα».


Η χρηματοδότηση αφορά «ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ' έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη».


Το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, μάλιστα, στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.6 /19/οικ.12871 εγκύκλιό του, αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχουν διαμορφώσει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση”, το οποίο απευθύνεται πρωτίστως σε αποφοίτους της Μέσης Εκπαίδευσης του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.


»Το Υπουργείο στο πλαίσιο του υπογραφέντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη έχει αναλάβει τη χορήγηση 30 υποτροφιών, σε ποσοστό 50% επί των διδάκτρων, για όσους σημειώσουν την καλύτερη επίδοση (μέσος όρος συνολικής βαθμολογίας) στις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη».


Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα στον ν.4369/16. Είναι προφανές πως εφόσον το θεσμικό πλαίσιο υφίσταται, απομένει η πολιτική απόφαση για την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό καλέσαμε το υπουργείο Εσωτερικών να εφαρμοστεί η χρηματοδότηση των σπουδών τουλάχιστον του 20% των φοιτητών του προγράμματος που καλύπτουν τις προϋποθέσεις, κατά το 50% του ύψους των διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4369/16, με ειδική μέριμνα για τους ήδη φοιτούντες. Έτσι θα παρασχεθεί σοβαρό κίνητρο στους υπαλλήλους να επιδιώξουν μέσω του προγράμματος σπουδών επιστημονική εξειδίκευση και σύγχρονες δεξιότητες, τις οποίες θα δύνανται να αξιοποιήσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.


Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης πρέπει να αποτελεί μέγιστη μέριμνα τόσο του Υπουργείου όσο και των στελεχών της, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους πολίτες να είναι αντάξιες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, έχοντας επίγνωση τόσο των αναγκών της δημόσιας διοίκησης όσο και του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των πτυχιούχων του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ, θα συνδράμει από πλευράς του διαρκώς με καινοτόμες και αποτελεσματικές προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ευελπιστώντας σε ένα δημιουργικό και εποικοδομητικό διάλογο.