Εν όψει των επερχόμενων εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ορισμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη εξεταστική, απέτρεψαν την εύρυθμη εξέταση ορισμένων θεματικών ενοτήτων, με συνέπειες στις επιδόσεις των φοιτητριών/-ών και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλεισμούς από την εξεταστική διαδικασία.

Φρονούμε, ότι, παρόλο που τα παρακάτω δεν αφορούσαν όλες τις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες,  είναι σκόπιμο να τα επισημάνουμε ξανά, ώστε να ληφθούν υπόψη και να διευθετηθούν προκαταβολικά, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψή τους, με στόχο όλες/οι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του προγράμματος να αξιολογηθούν ισότιμα και αξιοκρατικά και να επικεντρωθούν στα πεδία ευθύνης τους, αποδίδοντας τα μέγιστα δυνατά. 

Συγκεκριμένα:

  • Ο όγκος των θεμάτων, σε κάποιες ενότητες, ήταν δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τον χρόνο της εξέτασης, με έντονο αντίκτυπο στην επίδοση των εξεταζόμενων. Ενδεχομένως, δεν υπολογίστηκαν (σωστά) οι ανάγκες της διαδικασίας απάντησης σε έγγραφο Word.
  • Παρουσιάστηκαν διάφορα τεχνικά προβλήματα τόσο στη χρήση της πλατφόρμας Webex όσο και της exams.eap.gr, με συνηθέστερο την αδυναμία ταυτόχρονης χρήσης και των δύο και σοβαρότερη συνέπεια την αδυναμία ταυτοποίησης/συμμετοχής, ενώ, δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε αποκλεισμό φοιτητριών/-ών από την εξέταση.  Άλλα ζητήματα ήταν: Κατεστραμμένο αρχείο εκφώνησης, αδυναμία ανάρτησης/αποθήκευσης απάντησης, καθυστερημένη διαθεσιμότητα εκφώνησης κ.ά.
  • Σε ορισμένα τμήματα δόθηκε συνολικά λιγότερος χρόνος εξέτασης, κυρίως λόγω καθυστέρησης ταυτοποίησης και αδυναμίας συντονισμού με τα υπόλοιπα τμήματα.
  • Δεν δόθηκαν κοινές και σωστές κατευθυντήριες οδηγίες σε όλα τα τμήματα εξεταζόμενου μαθήματος (π.χ. για τη μορφή αρχείου που έπρεπε να αναρτηθεί), με αποτέλεσμα σύγχυση και καθυστερήσεις για τις/τους εξεταζόμενους.
  • Λόγω της χρήσης ανοικτών μικροφώνων υπήρξε έντονη όχληση των φοιτητριών/-ών από τους ήχους που παράγονταν από 20-25 διαφορετικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα απόσπαση προσοχής και αδυναμία συγκέντρωσης, που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι την ώρα της εξέτασης.
  • Τέλος, δεν γνωστοποιήθηκαν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές οι «όροι της εξέτασης», τους οποίους, ωστόσο, κλήθηκαν εκβιαστικά να «αποδεχθούν» προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, ενάντια σε κάθε έννοια σεβασμού, διαφάνειας και χρηστότητας εν γένει.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εξεταστική διαδικασία, θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διεξαχθούν με επιτυχία οι εξετάσεις λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Παραλήπτες:

Προς:

1. Επιτροπή Συντονισμού & Υποστήριξης Εξετάσεων

2. Συντονιστές ΘΕ ΔΗΔ

3. Τμ. Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων

4. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης ΕΑΠ

 

Κοιν:1. Αθανάσιο Μιχιώτη

Κοσμήτορα ΣΚΕ

2. κ. Γιάννη Ψυχάρη

Πρόεδρο ΑΕΕ ΠΠΣ ΔΗΔ